CG资源网
 CG资源网 >> 中文教程 >> 3ds max 2009建模实例精解

2.1锁子\001.avi

2.1锁子\002.avi

2.1锁子\003.avi

2.2画框\001.avi

2.3桅灯\001.avi

2.3桅灯\002.avi

2.3桅灯\003.avi

2.3桅灯\004.avi

2.4显微镜\001.avi

2.4显微镜\002.avi

2.4显微镜\003.avi

2.4显微镜\004.avi

2.4显微镜\005.avi

2.4显微镜\006.avi

2.4显微镜\007.avi

2.5饮料瓶\001.avi

2.5饮料瓶\002.avi

2.5饮料瓶\003.avi

3.1帽子\001.avi

3.1帽子\002.avi

3.1帽子\003.avi

3.1帽子\004.avi

4.1电扇\001.avi

4.1电扇\002.avi

4.1电扇\003.avi

4.1电扇\004.avi

4.1电扇\005.avi

4.2钟楼\001.avi

4.2钟楼\002.avi

4.2钟楼\003.avi

4.2钟楼\004.avi

4.3日晷\001.avi

4.3日晷\002.avi

4.3日晷\003.avi

4.4车轮\001.avi

4.4车轮\002.avi

4.4车轮\003.avi

5.1雪山\001.avi

5.2铁塔\001.avi

5.2铁塔\002.avi

5.2铁塔\003.avi

5.2铁塔\004.avi

5.3油灯\001.avi

5.3油灯\002.avi

6.1帆船\001.avi

6.1帆船\002.avi

6.1帆船\003.avi

6.1帆船\004.avi

6.1帆船\005.avi

6.1帆船\006.avi

6.3转椅\001.avi

6.3转椅\002.avi

6.3转椅\003.avi

7.1古建\001.avi

7.1古建\002.avi

7.1古建\003.avi

7.1古建\004.avi

7.1古建\005.avi

7.2比萨斜塔\001.avi

7.2比萨斜塔\002.avi

8.1楼房\001.avi

8.1楼房\002.avi

8.1楼房\003.avi

8.1楼房\004.avi

8.1楼房\005.avi

8.2室内\001.avi

8.2室内\002.avi

8.2室内\003.avi

8.2室内\004.avi

8.2室内\005.avi

8.2室内\006.avi

9.1摩托车\001.avi

9.1摩托车\002.avi

9.1摩托车\003.avi

9.2挖掘机\001.avi

9.2挖掘机\002.avi

9.2挖掘机\003.avi

9.2挖掘机\004.avi

10.1汽车\001.avi

10.1汽车\002.avi

10.1汽车\003.avi

10.1汽车\004.avi

10.2吉普车\001.avi

10.2吉普车\002.avi

10.2吉普车\003.avi

10.3战斗机\001.avi

10.3战斗机\002.avi

10.3战斗机\003.avi

11.1卡通狗\001.avi

11.1卡通狗\002.avi

12.1手\001.avi

12.1手\002.avi

12.1手\003.avi

12.2头\001.avi

12.2头\002.avi

12.2头\003.avi

13.1鸟巢\001.avi

13.1鸟巢\002.avi


3ds max 2009建模实例精解的图片1
3ds max 2009建模实例精解的图片2
3ds max 2009建模实例精解的图片3

-----------------------------------------------------------------

资源名称: 3ds max 2009建模实例精解

本站编号:  ZW1829

百度网盘:下载链接

百度网盘2:下载链接

城通网盘: 分卷1    分卷2

解压密码:  查看密码

更多的信息: 待补充

如果下载地址失效,请发邮件到cgtsj@QQ.com