CG资源网
 CG资源网 >> 综合分类 >> UG NX 9 0实用案例大全

video\ch01.01\1.1 二维草图设计01—约束的自动捕捉技巧-01.wmv

video\ch01.01\1.1 二维草图设计01—约束的自动捕捉技巧-02.wmv

video\ch01.01\1.1 二维草图设计01—约束的自动捕捉技巧-03.wmv

video\ch01.02\1.2 二维草图设计02─草图修剪、镜像技巧-01.wmv

video\ch01.02\1.2 二维草图设计02─草图修剪、镜像技巧-02.wmv

video\ch01.03\1.3 二维草图设计03─相切、相等和对称约束技巧.wmv

video\ch01.04\1.4 二维草图设计04─对称草图绘制技巧.wmv

video\ch01.05\1.5 二维草图设计05──多圆弧草图绘制技巧.wmv

video\ch01.05\reference\sketch05-r01.avi

video\ch01.06\1.6 二维草图设计06──多圆弧草图绘制技巧.wmv

video\ch01.06\reference\sketch06-r01.avi

video\ch01.07\1.7 二维草图设计07──圆弧与直线连接技巧.wmv

video\ch01.07\reference\sketch07-r01.avi

video\ch01.08\1.8 二维草图设计08──草图镜像技巧.wmv

video\ch01.09\1.9 二维草图设计09──参考线的操作方法及技巧.wmv

video\ch01.09\reference\sketch09-r01.avi

video\ch01.10\1.10 二维草图设计10──复杂草图设计方法及技巧-01.wmv

video\ch01.10\1.10 二维草图设计10──复杂草图设计方法及技巧-02.wmv

video\ch01.10\reference\sketch10-r01-01.avi

video\ch01.10\reference\sketch10-r01-02.avi

video\ch02.01\2.1 零件设计案例—启动旋钮-01.wmv

video\ch02.01\2.1 零件设计案例—启动旋钮-02.wmv

video\ch02.01\2.1 零件设计案例—启动旋钮-03.wmv

video\ch02.01\2.1 零件设计案例—启动旋钮-04.wmv

video\ch02.01\2.1 零件设计案例—启动旋钮-05.wmv

video\ch02.01\2.1 零件设计案例—启动旋钮-06.wmv

video\ch02.01\2.1 零件设计案例—启动旋钮-07.wmv

video\ch02.02\2.2 零件设计案例—固定座-01.wmv

video\ch02.02\2.2 零件设计案例—固定座-02.wmv

video\ch02.02\2.2 零件设计案例—固定座-03.wmv

video\ch02.03\2.3 零件设计案例—烟灰缸-01.wmv

video\ch02.03\2.3 零件设计案例—烟灰缸-02.wmv

video\ch02.03\reference\ASHTRAY-r01.avi

video\ch02.04\2.4 零件设计案例—削笔器刀盒.wmv

video\ch02.04\reference\SHARPENER_BOX-r01-01.avi

video\ch02.04\reference\SHARPENER_BOX-r01-02.avi

video\ch02.05\2.5 零件设计案例—泵盖-01.wmv

video\ch02.05\2.5 零件设计案例—泵盖-02.wmv

video\ch02.05\reference\PUMP-r01.avi

video\ch02.06\2.6 零件设计案例—塑料垫片-01.wmv

video\ch02.06\2.6 零件设计案例—塑料垫片-02.wmv

video\ch02.06\2.6 零件设计案例—塑料垫片-03.wmv

video\ch02.06\2.6 零件设计案例—塑料垫片-04.wmv

video\ch02.06\reference\GAME-r01.avi

video\ch02.07\2.7 零件设计案例—泵箱-01.wmv

video\ch02.07\2.7 零件设计案例—泵箱-02.wmv

video\ch02.07\2.7 零件设计案例—泵箱-03.wmv

video\ch02.07\2.7 零件设计案例—泵箱-04.wmv

video\ch02.07\2.7 零件设计案例—泵箱-05.wmv

video\ch02.07\reference\PUMP_BOX-r01.avi

video\ch02.07\reference\PUMP_BOX-r02.avi

video\ch02.08\2.8 零件设计案例—传呼机套-01.wmv

video\ch02.08\2.8 零件设计案例—传呼机套-02.wmv

video\ch02.08\2.8 零件设计案例—传呼机套-03.wmv

video\ch02.08\2.8 零件设计案例—传呼机套-04.wmv

video\ch02.08\reference\PLASTIC_SHEATH-r01.avi

video\ch02.09\2.9 零件设计案例—热水器电气盒-01.wmv

video\ch02.09\2.9 零件设计案例—热水器电气盒-02.wmv

video\ch02.09\2.9 零件设计案例—热水器电气盒-03.wmv

video\ch02.09\reference\BOX-r01.avi

video\ch02.09\reference\BOX-r02.avi

video\ch02.10\2.10 零件设计案例—储物箱提手-01.wmv

video\ch02.10\2.10 零件设计案例—储物箱提手-02.wmv

video\ch02.10\2.10 零件设计案例—储物箱提手-03.wmv

video\ch02.10\2.10 零件设计案例—储物箱提手-04.wmv

video\ch02.10\2.10 零件设计案例—储物箱提手-05.wmv

video\ch02.10\reference\HAND-r01.avi

video\ch02.10\reference\HAND-r02-01.avi

video\ch02.10\reference\HAND-r02-02.avi

video\ch02.11\2.11 零件设计案例—圆柱齿轮-01.wmv

video\ch02.11\2.11 零件设计案例—圆柱齿轮-02.wmv

video\ch02.11\2.11 零件设计案例—圆柱齿轮-03.wmv

video\ch02.11\2.11 零件设计案例—圆柱齿轮-04.wmv

video\ch03.01\3.1 曲面设计案例—肥皂造型设计-01.wmv

video\ch03.01\3.1 曲面设计案例—肥皂造型设计-02.wmv

video\ch03.01\3.1 曲面设计案例—肥皂造型设计-03.wmv

video\ch03.01\3.1 曲面设计案例—肥皂造型设计-04.wmv

video\ch03.02\3.2 曲面设计案例—台式电脑电源线插头-01.wmv

video\ch03.02\3.2 曲面设计案例—台式电脑电源线插头-02.wmv

video\ch03.02\3.2 曲面设计案例—台式电脑电源线插头-03.wmv

video\ch03.02\3.2 曲面设计案例—台式电脑电源线插头-04.wmv

video\ch03.02\3.2 曲面设计案例—台式电脑电源线插头-05.wmv

video\ch03.02\reference\BNCPIN_CONNECTOR_PUUGS-r01.avi

video\ch03.02\reference\BNCPIN_CONNECTOR_PUUGS-r02-01.avi

video\ch03.02\reference\BNCPIN_CONNECTOR_PUUGS-r02-02.avi

video\ch03.03\3.3 曲面设计案例—曲面上创建文字.wmv

video\ch03.03\reference\TEXT-r01.avi

video\ch03.04\3.4 曲面设计案例—微波炉门把手-01.wmv

video\ch03.04\3.4 曲面设计案例—微波炉门把手-02.wmv

video\ch03.04\3.4 曲面设计案例—微波炉门把手-03.wmv

video\ch03.04\3.4 曲面设计案例—微波炉门把手-04.wmv

video\ch03.04\reference\HANDLE-r01-01.avi

video\ch03.04\reference\HANDLE-r01-02.avi

video\ch03.04\reference\HANDLE-r01-03.avi

video\ch03.05\3.5 曲面设计案例—香皂盒-01.wmv

video\ch03.05\3.5 曲面设计案例—香皂盒-02.wmv

video\ch03.05\3.5 曲面设计案例—香皂盒-03.wmv

video\ch03.05\reference\SOAP_BOX-r01-01.avi

video\ch03.05\reference\SOAP_BOX-r01-02.avi

video\ch03.06\3.6 曲面设计案例—牙刷造型设计-01.wmv

video\ch03.06\3.6 曲面设计案例—牙刷造型设计-02.wmv

video\ch03.06\3.6 曲面设计案例—牙刷造型设计-03.wmv

video\ch03.06\3.6 曲面设计案例—牙刷造型设计-04.wmv

video\ch03.06\3.6 曲面设计案例—牙刷造型设计-05.wmv

video\ch03.06\3.6 曲面设计案例—牙刷造型设计-06.wmv

video\ch03.06\3.6 曲面设计案例—牙刷造型设计-07.wmv

video\ch03.06\3.6 曲面设计案例—牙刷造型设计-08.wmv

video\ch03.07\3.7 曲面设计案例—壁灯灯罩.wmv

video\ch03.08\3.8 曲面设计案例—吹风机喷嘴-01.wmv

video\ch03.08\3.8 曲面设计案例—吹风机喷嘴-02.wmv

video\ch03.09\3.9 曲面设计案例—渐开线圆柱齿轮参数化设计-01.wmv

video\ch03.09\3.9 曲面设计案例—渐开线圆柱齿轮参数化设计-02.wmv

video\ch03.09\3.9 曲面设计案例—渐开线圆柱齿轮参数化设计-03.wmv

video\ch03.09\3.9 曲面设计案例—渐开线圆柱齿轮参数化设计-04.wmv

video\ch03.09\reference\CYLINDER_GEAR-r01.avi

video\ch04.01.02\4.1.2 扣 件 上 盖-01.wmv

video\ch04.01.02\4.1.2 扣 件 上 盖-02.wmv

video\ch04.01.02\reference\FASTENER_TOP-02-r01.avi

video\ch04.01.03\4.1.3 扣 件 下 盖-01.wmv

video\ch04.01.03\4.1.3 扣 件 下 盖-02.wmv

video\ch04.01.03\4.1.3 扣 件 下 盖-03.wmv

video\ch04.01.03\reference\FASTENER_DOWN-03-r01.avi

video\ch04.01.04\4.1.4 装 配 设 计.wmv

video\ch04.02.02\4.2.2 喂 药 器 管-01.wmv

video\ch04.02.02\4.2.2 喂 药 器 管-02.wmv

video\ch04.02.02\4.2.2 喂 药 器 管-03.wmv

video\ch04.02.02\reference\BABY_MEDICINE-02-r01.avi

video\ch04.02.02\reference\BABY_MEDICINE-02-r02.avi

video\ch04.02.03\4.2.3 喂药器推杆.wmv

video\ch04.02.03\reference\BABY_MADICINE-03-r01.avi

video\ch04.02.04\4.2.4 橡 胶 塞.wmv

video\ch04.02.04\reference\BABY_MADICINE-04-r01.avi

video\ch04.02.05\4.2.5 装配设计.wmv

video\ch05.01\5.1 钣金设计案例—硬盘钣金板-01.wmv

video\ch05.01\5.1 钣金设计案例—硬盘钣金板-02.wmv

video\ch05.01\5.1 钣金设计案例—硬盘钣金板-03.wmv

video\ch05.01\5.1 钣金设计案例—硬盘钣金板-04.wmv

video\ch05.02\5.2 钣金设计案例—钣金固定架-01.wmv

video\ch05.02\5.2 钣金设计案例—钣金固定架-02.wmv

video\ch05.02\5.2 钣金设计案例—钣金固定架-03.wmv

video\ch05.02\5.2 钣金设计案例—钣金固定架-04.wmv

video\ch05.02\5.2 钣金设计案例—钣金固定架-05.wmv

video\ch05.02\5.2 钣金设计案例—钣金固定架-06.wmv

video\ch05.02\reference\immobility_bracket-r01.avi

video\ch05.03\5.3 钣金设计案例—软驱托架-01.wmv

video\ch05.03\5.3 钣金设计案例—软驱托架-02.wmv

video\ch05.03\5.3 钣金设计案例—软驱托架-03.wmv

video\ch05.03\5.3 钣金设计案例—软驱托架-04.wmv

video\ch05.03\5.3 钣金设计案例—软驱托架-05.wmv

video\ch05.03\5.3 钣金设计案例—软驱托架-06.wmv

video\ch05.03\reference\floppy_drive_bracket-r01.avi

video\ch05.03\reference\floppy_drive_bracket-r02.avi

-----------------------------------------------------------------

资源名称: UG NX 9 0实用案例大全

本站编号:  ZW2638

百度网盘1: 下载链接 访问码 2c7h

解压密码:  查看密码

更多的信息: 待补充

如果下载地址失效,请发邮件到cgtsj@QQ.com