CG资源网
 CG资源网 >> 综合分类 >> 好看的海底珊瑚3D模型

本合辑是好看的海底珊瑚3D模型,大小:24.1 MB,格式:MAX,可调整替换很多细节,供广大设计师学习使用。

需要使用:3ds MAX等。

-----------------------------------------------------------------

资源名称: 好看的海底珊瑚3D模型

本站编号:  ZH17894

百度网盘1:下载链接

解压密码:  查看密码

更多的信息: 待补充

如果下载地址失效,请发邮件到cgtsj@QQ.com