CG资源网
 CG资源网 >> 综合分类 >> Vlad Gheneli画师人体结构姿势形式解析视频教程

本教程是关于Vlad Gheneli画师人体结构姿势形式解析视频教程,时长:4小时30分,大小:3.1 GB,使用软件:Vlad Gheneli,附源文件,作者:Vlad Gheneli,共8个章节,语言:英语。

你会得到:

- 2个30分钟的评论演示

- 2个5分钟的姿势演示

- 10分钟的姿势演示

- 作业

- 1小时任务演示+评论

包括更新的数字绘画笔刷包。

-----------------------------------------------------------------

资源名称: Vlad Gheneli画师人体结构姿势形式解析视频教程

本站编号:  ZH30097

百度网盘1:下载链接 访问码 pao8

解压密码:  查看密码

更多的信息: 待补充

如果下载地址失效,请发邮件到cgtsj@QQ.com