CG资源网
 CG资源网 >> 综合分类 >> DaVinci Resolve Studio达芬奇影视调色软件V17.4.5版

本软件是关于DaVinci Resolve Studio达芬奇影视调色软件V17.4.5版,大小:2.9 GB,支持Win系统,语言:英语。

-----------------------------------------------------------------

资源名称: DaVinci Resolve Studio达芬奇影视调色软件V17.4.5版

本站编号:  ZH30341

百度网盘1:下载链接 访问码 4w7k

解压密码:  查看密码

更多的信息: 待补充

如果下载地址失效,请发邮件到cgtsj@QQ.com